İşyeri Hekimliği

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ NEDİR ? İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip kişidir.

Kategori:
İşyeri Hekiminin Görevleri

• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek.
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak.
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek.
• Yıllık çalışma planı hazırlamak.

“İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” için buraya tıklayın!

İşyeri Hekimi bulundurmak ne sağlar, ne kazandırır ?
• İşçi Sağlığı İş Güvenliği Mevzuatının gerekleri yerine getirilmiş olur.
• İnsani ihtiyaç ve haklar’ a, saygılı bir çalışma ortamı için çaba harcandığı somut olarak gösterilmiş olur..
• Kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı iş gücü ve iş günü kayıpları minimize edilmiş, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon maliyetleri kontrol edilmiş olur.
• Çalışanlara sağlanan, kapsamlı sağlık hizmetleriyle sık karşılaşılan hastalıklar yerinde ayaktan tedavi edilir, koruyucu sağlık hizmetleri gereken ölçekte sağlanarak çalışanların motivasyonu ve iş memnuniyetleri artırılır, aidiyet duyguları güçlendirilir. İş gücü verimliliği arttırılır.
• Sağlıklı-güvenli bir iş-çalışma ortamı sağlamak üzere tahsis edilen kaynaklar bir maliyet unsuru değil “yatırım” sayılmaktadır. Bu harcamaların maliyet / yararlılık açısından en verimli yatırımlardan biri olduğu artık genel kabul görmektedir.